ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

           На основу члана 7-8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02 од 13.02.2020. године и измене истог бр.112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја, указане потребе и Одлуке директора бр.10774 од 17.09.2021. године, Општа болница Ћуприја, расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, а најдуже до 6 месеци, за послове:

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким

      одељењима ...................................................................... 6 извршиоца

Стручна спрема/ образовање-средња медицинска школа-општег смера

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђених нормативним актима Установеза радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима су дужни да уз пријаву доставе:

  • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати биће дужни да приликом заснивања радног односа доставе оверене фотокопије горе наведене документације.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима.”

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 18.09.2021. ДО 25.09.2021.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.