Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  10172 од 17.09.2021.год. , Здравствени центар Ужице расписује

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                 

        ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ..................... 1 извршилац
  2. Медицинска сестра техничар на интензивној нези ниво 2 ................................... 1 извршилац
  3. Помоћни радник ........................................................................................................ 1 извршилац

                   

            

           Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима и медицинска сестра техничар на интензивној нези ниво 2  –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место помоћни радник –I степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.