Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

               На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014; 13/17; 113/17), члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15;106/18: 96/19)), и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница број 1355 од 09.09.2021. године,

 

Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

(са пуним радним временом)

Засновати радни однос на неодређено време у Служби хитне медицинске помоћи за следеће радно место:

 

  1. Доктор медицине, на неодређено време са пуним радним временом......................................................................1 извршилац.

 

Услови за заснивање радног односа:

  • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
  • завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
  • положен стручни испит
  • поседовање лиценце за рад

 

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
  • Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.                                

 

 

В.д. директора

Др Бранка Красавац