Здравствени центар Врање

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, a у складу са Инструкцијом Министарства здравља РС број: 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021.године и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр 01-7453 од 20.09.2021. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом за следећа радна места:

 

 1. 1. Лабораторијски техничар, 1 (један) извршилац, у Одељењу болничке банке крви (Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима) ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања

Услови: четврти степен стручне спреме, завршена медицинска школа; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, положен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.14.8. Секундарна здравствена заштита:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за патолошкамикробиолошка и биохемијска испитивања;
 • врши пријем, евиденцију и класификацију ткивних узорака и припрема ткива за патоморфолошку и молекуларно–патолошку дијагностику;
 • обавља анализу узорака за мерење;
 • врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења на терену;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 • припрема лекове из крви фракционисањем плазме
 • правилно одлаже медицински отпад;

 

или

 

Услови: шести степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.14.7. Секундарна здравствена заштита:

 • планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
  • учествује у набавци потребног материјала;
  • нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe,
  • одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;
  • прикупља, контролише и врши унос здравствено-статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна средства за здравствено-васпитни рад; прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду саветовалишта за одвикавање од пушења-по потреби учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике саветовалишта;

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 1. подносе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном

-Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована

-Оверену фотокопију дипломе

-Оверену фотокопију лиценце

-Оверену фотокопију доказа о положеном специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузију крви (у случају да се кандидат јавља на оглас под условима са четвртим степеном стручне спреме и положеним специјалистичким испитом)

-Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме).

 

 1. Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, 2 (два) извршиоца у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку за одржавање хигијене и вешераја Здравственог центра Врање, ради замене одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: основно образовање

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.3.

 • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
 • одржава хигијену у административним просторијама;
 • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
 • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 2. подносе:

-Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном

-Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована

-Оверену фотокопију дипломе/сведочанства

-Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на неком од приложених докумената)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани доставиће се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне, неодговарајуће и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници у затвореној коверти, са назнаком „за оглас број 44"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Саша Ђорђевић