Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 58/2020), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана за Дом здравља  Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020 од 22.09.2020 године и измене Кадровског плана бр.112-01-31/2020-02 од 24.12.2020 год. као и по Инструкцији Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 директор Дома здравља Лесковац доноси

 

О  Д  Л  У  К  У 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

          I   1. У Одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва, Огранка Дома здравља у  Вучју   на радном месту 

          - Доктор медицине изабрани лекар   (висока стручна спрема) – 2 извршиоца

 

 1. У Служби за кућно лечење и негу на радном месту

- Доктор медицине у кућном лечењу  (висока стручна спрема) – 2 извршиоца

 

 

 1.   II. У Служби за здравствену заштиту жена  на радном месту

           - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) – 2 извршиоца

 

 1. У служби за здравствену заштиту деце и школске деце у Одељењу за здравствену заштиту школске деце на радном месту

           - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) – 1 извршилац

 

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр 1

 - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) - 1 извршилац

 

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр. 2        

  - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) - 1 извршилац

 

 1.   У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр. 3 

 - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) –1 извршилац

 

 1.   У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр. 4 

 - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) – 1 извршилац

 

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр. 5

 - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) – 1 извршилац

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр. 6 

 - Медицинска сестра у амбуланти   (СМШ) – 1 извршилац

 

 

        III. У Одељењу за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове у Одељењу за техничке и друге  послове на радном месту   

 • Спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге – 4 извршиоца

 

2.

           Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком  I) мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има високо образовање, завршен медицински факултет,   положен стручни испит

          Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком II) мора испуњавати и следеће посебне услове:

- под тачком II ст.1. – да има завршену средњу медицинску  школу гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит

- под тачком II ст. од 2-8  да има завршену средњу медицинску  школу општег смера  и   положен стручни испит

          Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком III) мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • да има завршено основно образовање ( II степен).
 •  

3.

 1. Као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа  кандидати су дужни да за радна места под Тачком I, доставе   

          1.) Пријаву на оглас  са контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.)  Кратку биографију (CV)

          3.)  Фотокопију дипломе/уверења о завршеном  факултету;

          4.)  Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 

 1. Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под Тачком II доставе

1.) Пријаву на оглас  са контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

2.)  Кратку биографију (CV)

          3.)  Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;

          4.)  Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 

 

 1. Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под Тачком III доставе  

1.) Пријаву на оглас  са контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

2.)  Кратку биографију (CV)

          3.)  Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података значајних за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Дома здравља Лесковац и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе/сведочанства о завршеном факултету/школи  и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се прима у радни однос.

Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић