Здравствени центар Кладово

На основу Кадровског плана Министарства здравља заздравствену установу Здравствени центар Кладово за календарску2020. годину, број 112-01-31/2020-02 од 24. децембра 2020.године, и члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе, (Службени гласник Републике Србије, број 96/2019), на основу овлашћења из члана 22. Статута Здравственог центра Кладово, из Кладова, в.д. директор др мед Борислав Петровић, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

            -1 (једна) медицинске сестре-техничара, за рад у Служби интерне медицине са хемодијализом-Одељење стационар са коронарном и цереброваскуларном јединицом, ОЈ Болница;

                       

I

            1) Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и услове у погледу стручне спреме/образовања:

            - завршено средње образовање - Средња медицинска школа одговарајућег смера(општег смера).

 

            2) Додатна знања (испити) радно искуство:

            -стручни испит

            -лиценца издата од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

            -најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

            3) Посебни услови:

            1) рад у сменама.

 

ОПИС ПОСЛОВА: утврђен Правилником о организацији и систематизациј послова и радних мета Здравственог центра Кладово.

 

II

            Заинтересовани кандидати уз захтев о испуњености услова подносе пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контак телефоном:

            -оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

            -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

            -оверену фотокопију лиценце за рад;

            -доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда);

            -уверење да нису осуђивани за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице),

 

III

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

IV

            Оглас објавити код Националне службе запошљавања Бор - Испостава Кладово, листу Послови - огласи , на огласној табли и интернет презентацији послодавца и интернет страници Министарства здравља.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу Послови - огласи.

 

V

            Одлука о избору кандидата  биће донете у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

            Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације.

VI

Пријавом на оглас пријављени кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Кладово.

Подаци се не могу користити у друге сврхе

 

VII

            Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које су од важности за доношење одлуке о пријему.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси в. д. директора.

           

VIII

            Пријаве се подносе лично или путем поште на аресу:

            Здравствени центар Кладово

            Дунавска 1-3

            19320 Кладово

са назнаком "Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ... ".

 

IX

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Здравствени центар Кладово

В.Д. Директор

Др мед. Дејан Чучулановић

- спец. опште хирургије –