Дом здравља „Гаџин Хан“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  члана 24. Статута Дома здравља “Гаџин Хан“, Кадровског плана за Дом здравља Гаџин Хан за 2021. годину Министарства здравља Број:112-01-114/2021-02 од 02.08.2021.године, Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године, број 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021. године, број 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021. године и број 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021. године  и Одлуке директора Дома здравља број: 905 од 23.09.2021. године Дом здравља „Гаџин Хан“ расписује:

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време у трајању најдуже до 31.12.2021.године, ради  попуњавања слободног, односно упражњеног радног места,

са пуним радним временом

 

- 1 доктора медицине специјалисту изабраног лекара за одрасле

 

Поред услова утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Гаџин Хан“.


Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

  • Високо образовање:
  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
  • стручни испит;
  • лиценца;
  • специјалистички испит из опште медицине;
  • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
-    Оверену фотокопију  дипломе (уверења) о стеченом образовању траженог профила;

-    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту;

-    Оверену фотокопију лиценце;

-    Оверену фотокопију доказа о радном искуству;

-    Оверену фотокопију уверења о држављанству;

 -   Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail  адресом.

 

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

  • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Гаџин Хан“.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и код Националне службе за запошљавање, на огласној табли и интенет страници Дома здравља „Гаџин Хан“.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или непосредно у Дому здравља “Гаџин Хан“, улица Милоша Обилића бр.10, 18240 Гаџин Хан, у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОГЛАС“.

Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља „Гаџин Хан“

Др Љубодраг Степановић