ДОМ ЗДРАВЉА “Др Ђорђе Ковачевић“ ЛАЗАРЕВАЦ

На основу чл.7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе /Сл.гл. бр 96/2019./, чл. 24. Статута Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац, расписује се:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

на упражњено радно место за обављање послова:

 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ   на  неодређено време,   извршилаца  / 1 /

VII/1 степен стручне спреме са пуним радним временом

Место рада:  Служба здравствене заштите одраслих грађана.

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове доктора медицине у служби здравствене заштите одраслих грађана у складу са правилима из домена своје струке и занимања.

УСЛОВИ:

-Завршен  Медицински факултет

-Положен стручни испит за звање доктора медицине

-Поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик лекарске Коморе

 

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву достављају :

-оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине

-оверену копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик лекарске Коморе

-биографију

-копију личне карте (читач електронске личне карте)

-извод из матичне књиге рођених

-извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена

-доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или  полицијске станице), не старије од шест месеци од дана расписивања огласа

-доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда), не       старије од шест месеци од дана расписивања огласа 

-уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци од дана расписивања огласа.

 

Оглас се доставља:

НСЗ Београд-испостава Лазаревац

Министарству здравља Републике Србије

 

Оглас отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ.

 

Пријаву са потребном документацијом доставити лично или поштом на адресу:

Дом здравља ЛАЗАРЕВАЦ

ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.

11550-Лазаревац

са назнаком/ за оглас/

               Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

в.д. Директора,

Др Јован Милојевић