Здравствени центар Косовска Митровица


                  У складу са обавештењем Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021.године, о продужењу примене Инструкције о реализацији тачке 3.кадровских планова здравствених установа, члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/20 ) Кадровског плана бр. 112-01-31/2020-02 од 25.03.2020.године и Измене Кадровског плана од за Здравствени центар Косовска Митровица  бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године , в.д директора , објављује:

 

КОНКУРС
за пријем у радни однос на одређено време до 31.децембра 2021.године                    Оглашава се потреба пријема у радни однос на одређено време, са пуним радним временом до 31.12.2021.године, за потребе ОЈ Болница:

 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, на одређено  време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

2. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА- 1 извршилац, на одређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

               Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Здравственог центра Косовска Митровица.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под бројем 1

 

 

СТРУЧНА СПРЕМА:VII/1 степен стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање , Медицински факултет

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

Под бројем 2

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,гинеколошко акушерски смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

 

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом , адресом, е/маил адресом и контакт телефоном , кандидати у затвореној коверти подносе:

-       Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;

-       Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;

-       Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-       Личну карту (очитану);

-        Оверену фотокопију уверења о држављанству ;

-       Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива  радни однос .                           

                  Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д.директора.

                  Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

                 Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

-Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од  6 месеци;

-Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје Полицијска управа ) не старије од  6 месеци.

                                                              

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу  користити у друге сврхе.

 

                  Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС /Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници  Здравственог центра Косовска Митровица .

 

                   Рок за подношење пријава је  8   дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање..

 

                        Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Косовска Митровица –пријава на оглас , ул: Анри Динана бр.10 , 38220, АП КиМ или доставити лично у Здравственом центру Косовска Митровица –ОЈ Болница, Служби за правне послове , са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

               Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

               Пријаве послате електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.  

 

 


В.Д. Директор-а

Др.сци.мед. Златан Елек