Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020.године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1. Виша медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажи - 1 извршилац на одређено време

            Радни однос се заснива на одређено време  до повратка на рад запосленог.

 

            Услови:

            - на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

         - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

           - положен стручни испит

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној високој медицинској школи струковних студија или оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи
  3. оворенеу фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских

 сестара и техничара

  1. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

            

          Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

 

В.д.  директора

мр сц. мед. др Здравко Ждрале