Дом здравља Исток-Осојане

У складу са обавештењем Министарства здравља број:102-0-151/2020-02 од 26. августа 2021.године о продужењу примене инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа број, члана 7 – 9 . Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020) Кадровског плана за Дом здравља Исток за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 26.10.2018. године, в.д. директора, објављује

 

 

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено време

до 31.децембра 2021.године

 

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до 31. децембра 2021. године:

 

  1. Возач санитетског возила – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

  1. Домар/мајстор на одржавању – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Исток.

 

            Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под бројем 1.

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање IV степен степен

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-Положен возачки испит Б и Ц категорије

-Радно искуство најмање 6 месеци вожње санитетског возила

Под бројем 2.

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-радно искуство од најмање 6 месеци

 

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, e/mail адресом и контакт телефоном кандидати у затвореној коверти подносе:

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;

- Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

- Личну карту (очитану);

- Оверену фотокопију Уверења о држављанству;

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора.

Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска станица) старије од 6 месеци;

Пријавом за оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на интернет страницама Министарства здравља РС/ Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Дома здравља Исток.

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу : Дом здравља Исток-Осојане- пријава за оглас, 38334 Осојане, АП КиМ , или доставити лично у Дому здравља Исток-Осојане, Служби за правне послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Драгана Пантић

спец. гинекологије и акушерства