Апотеке Косовка Митровица

На основу члана 7 – 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020- Aнекс I), у складу са Кадровским  планом Aпотека Косовака Митровица, бр. 112-01-114/2021-02, од 08.02.2021. године, и у складу са Инструкцијом о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.: 120-01-151/2020-02 од 26. августа 2021. године,  члана 22. Статута Апотеке Косовака  Митровица и Одлуке број 841 од 22.09.2021. године Директор расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Фармацеутски техничар на одређено време до 31.12.2021.године,

са пуним радним временом – 1 извршилац

 

Услови за обављање послова: ССС – Средња фармацеутска школа, три године радног искуства, лиценца за рад, положен стручни испит и знање рада на рачунару.

Опис радног места: Под контролом фармацеута издаје галенске и друге лекове благог дејства, врши дефектирање лекова, води рачуна о лековима са ограничаним роком употребе, као и о правилном чувању и третману лекова и осталог материјала (влага, светлост, температура, посебан третман запаљаивог материјала и итд). Врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему. Издаје дијететске препарате и лекове који се издају без лекарског рецепата, уз надзор фармацеута. Одговоран је за своје стручно усавршавање и даје стручне  информације из домена свог образовања. Правилно одлаже фармацеутски отпад. Није самосталан у раду и одговоран је шефу апотеке и помоћнику директора за фармацеутску делатност.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу;
  • Копија дипломе о завршеној школи – фармацеутски техничар; 
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Копија уверења о положеном стручном испиту;
  • Копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;
  • Доказ о радном искуству.

Пријаве на оглас доставити на адресу Апотеке Косовка Митровица, ул. Ловћенска бр. 20, Косовска Митровица.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије, Националне службе за запошљавање, и на огласној табли Апотеке Косовска Митровица. Кандидати који испуњавају услове огласа, биће позвани на разговор ради пружања  додатних информација. Одлука о избору кандидата, биће донета најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса, и иста ће бити објављена на огласној табли Апотеке Косовска Митровица улица Ловћенска број 20. Изабрани кандидат биће обавештен и телефонским путем.

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци,  уверење о (не)кажњавању (издаје полициска управа), не старије од 6 месеци.  Пријавом на оглас кандидат, даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ВД Директор Апотеке Косовка Митровица

Др Љиљана Делибашић