Дом здравља Грачаница

У складу са обавештењем Министарства здравља број :120-01-151/2020-02 од 26.августа  2021.године о продужењу примене Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа број  ,члана 7 - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 )  Кадровског плана за Дом здравља Грачаница за 2018.годину број :112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године ,  в.д. директора ,  објављује

 

 

КОНКУРС

 

За пријем у радни однос на одређено време

до 31.децембра  2021.године

 

Оглашава се потреба за  пријем у радни однос на одређено време

са пуним радним временом до 31.децембра  2021.године  :

 

  1. Портир /чувар  – 1 извршилац на одређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места

 

  1. Референт за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац на одређено време , ради попуњавања слободног,односно упражњеног радног места

 

Опис послова за наведена  радна  места    утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Грачаница . 

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и следеће услове:

 

Под бројем 1.

 

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ :  Средње образовање или основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ /РАДНО ИСКУСТВО

 

Под бројем 2

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ : Средње образовање , економска школа , IV степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ /РАДНО ИСКУСТВО

-            знање рада на рачунару

 

Уз пријаву својеручно потписану  са кратком биографијом , адресом , e/mail  адресом и контакт телефоном ,  кандидати  у затвореној коверти подносе :

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила   ;

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге рођених ;

- Доказ о познавању рада на рачунару ( Потврда или Сертификат ) за радно место под тачком 2.

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме ) ;

- Личну карту ( очитану ) ;

- оверену фотокопију Уверења  о држављанству ;

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора .

Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран  је дужан да достави :

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа)  не старије од 6 месеци

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе .

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа  и интернет страници  Дома здравља Грачаница .

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање .

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Грачаница , Грачаница  – пријава на оглас ,  ул. Томислава Секулића бб , 38205 , АП К и М , или доставити лично у Дому  здравља Грачаница , Служби за  правне  послове , са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Мирјана Димитријевић ,

спец.стомат.протетике