Дом здравља Бач

На основу одлуке в.д. директора Дома здравља Бач о спровођењу конкурса и члана 23. Статута Дома здравља Бач, в.д. директора Дома здравља Бач расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ДО 30.04.2021.г.

(са пуним радним временом):

 

  1. ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА...........1 извршиоц

 

Услови за заснивање радног односа:

  1. високо образовање: - на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.г.

                                   - на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.г., и

                                   - изузетно средње образовање у трајању од 4 године и радним искуством од најмање 5 година стечено до дана ступања на снагу уредбе о каталогу радних места.

  1. положен стручни испит,
  2. поседовање лиценце, и
  3. најмање 6 месеци искуства у звању вишег радиолошког техничара.

 

Као доказе о испуњености услова кандидати треба да доставе:

          - пријаву на оглас са кратком биографијом,

          - оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,

          - оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту,

          - оверену фотокопију лиценце,

          - доказ о радном искуству, и

  • фотокопију личне карте.

 

О С Т А Л О:

           Заинтересовани кандидати писмену пријаву, са траженим документима, достављају лично на писарницу установе или поштом на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у затвореном коверту са назнаком: «ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА» (са навођењем «за вишег радиолошког техничара»), најкасније у року од 10 дана од дана објављивања у публикацији «Послови».

 

          Овај оглас ће се објавити на сајту Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Бач. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је помоћник директора Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач и биће достављена на адресу свих кандидата. Достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

 

В.Д. Директора

Дома здравља Бач