Дом здравља ”Косово Поље“

На основу члана 24. И 192. Става 1.Закона о раду (,,Службени гласник Републике Србије“бр.24/05 и 61/05, 54/09, 62/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020) и Кадровског плана Дома здравља Косово Поље за 2018.годину, директор Дома здравља Косово Поље, објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то:

 

I.Организациона јединица у којој се извршилачко радно место попуњава:

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ - ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 

 Радна места која се попуњава:

 

 1.ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – 1 извршилац. на неодређено време, ради  попуњавања слободног,односно упражњеног радног места.

 

Опис послова радног места: Спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа; води управни поступак из делокруга рада; припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова; припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима.

 

Стручна спрема / образовање

 

Стечено високо образовање на основним академским студијама из области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или  на основним студијама из области правних наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатно знање: Познавање рада на рачунару.

 

 

 

 

II   СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СА КУЋНИМ ЛЕЧЕЊЕМ И НЕГОМ – ОДЕЉЕЊЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ – 1 извршилац. на неодређено време, ради  попуњавања слободног,односно упражњеног радног места.

 

  Опис послова радног места: по налогу изабраног доктора опште медицине врши преглед и пријем болесника на кућно лечење; врши пријем пацијената на кућно лечење као наставак болничког лечења; обавља поновне лекарске прегледе.

Стручна спрема / образовање

 

   Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

Додатна знања / испити / радно искуство 

-Положен стручни испит;

-важећа лиценца;

-најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ – 2 извршилаца на неодређено време, ради попуњавања слободног,односно упражњеног радног места

 

Опис послова: пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље  у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; у  тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског рада;  припрема болеснике за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад.

 

Стручна спрема / образовање  

 

Средње образовање у четворогодишњем трајању / образовни профил – занимање / медицинска сестра – техничар.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

-Положен стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничар;

-возачка дозвола „Б“ категорије.

 

4 ПРОГРАМЕР - 1 извршилац. на неодређено време, ради  попуњавања слободног,односно упражњеног радног места.

 

Опис послова: утврђује корисничке захтеве и спроводи анализу пројектног задатка и избор процедуре његовог решавања; – пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; – пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; – развија и администрира базе података, креира извештаје, израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном клијент – сервер системa за управљање базама података; – израђује апликативне програме; – дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; – тeстира програмске целине по процесима.

 

Стручна спрема / образовање:   

 

Стечено  високо образовање: – на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године; – на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

Завршен приправнички стаж у трајању од једне године.

 

III Услови за рад на радном месту:

-да је пунолетан држављанин Републике Србије;

-да има прописано образовање;

-да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

-да испуњава услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-пријава са кратком биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности интернет адреса ( e-mail);

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема у складу са условима радног места за које се подноси;

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству ( не старије од шест месеци );

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-Оверена фотокопија Извода из матичне књиге венчаних; (ако је кандидат променио презиме);

-оверена фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за радна места под тачком 2. и 3;

-оверена фотокопија лиценце или оверена фотокопија решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника за радна места под тачком 2. и 3;

-уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види  са којом стручном спремом и у којем периоду је завршио приправнички стаж , односно стекао радно искуство);

-лекарско уверење о општој здравственој способности;

-фотокопија лечне карте.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Кандидати који испуњавају  услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси директор.

 

V  Рок за подношење пријаве на оглас и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије и на интернет страници Дома здравља Косово Поље.

 

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VI Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично у Писарници Дома здравља Косово Поље у Угљару или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком „не отварати“, на адреси: Дом здравља Косово Поље - село Угљаре,  38210  Косово Поље, „За јавни конкурс за пријем у радни однос“.

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

_________

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

Д и р е к т о р,

др Јордан Петровић,спец офталмолог