Дом здравља ,,Ћуприја”

На основу члана 7-8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19 и 58/20), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Дом здравља ,,Ћуприја” за 2020. годину,I бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године,Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствних установа из Плана мрежа здравствних установа бр: 120-01-151/2020-02 од 26.августа 2021. год. Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља ,,Ћуприја”, члана 23. Статута Дома здравља ,,Ћуприја” и Одлуке в.д. директора бр. 3736. од 23.09..2021. године, Дом здравља  ,,Ћуприја", расписује

                                                  

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос, са пуним радним временом, због повећаног обима посла на одређено време ,у трајању до 31.12.2021.године, за радно место :

1.Виша медицинска сестра /техничара  у амбуланти

...................................................................................... 1 извршилац

 

Услови: Виша медицинска школа   или Висока медицинска  школа струковних студија

Опис послова: Обавља послове више  медицинске сестре/техничара  у амбуланти у складу са својом стручном спремом и правилима струке,предвиђених нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место :виша медицинске сестра/техничар у амбуланти,  дужни  су да уз пријаву доставе:

  • фотокопију доказа о завршеној вишој медицинској школи, стручног назива: виша медицинска сестра /техничар ( општи смер) или високој здравственој школи стуковних студија, стручног назива :струковна медицинска сестра(општи смер)-високо образовање првог степена.
  • фотокопију уверења или потврде о положеном стручном испиту- виша медицинска сестра /техничар (општи смер) или струковна медицинска сестра(општи смер)
  • фотокопију одговарајуће лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати биће дужни да приликом заснивања радног односа доставе оверене фотокопије горе наведене документације,својствене радном месту

          Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а за интересовани кандидати могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дом здравља ,,Ћуприја”,са седиштем у улици Кнеза Милоша бб , 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за радно место медицинска сестра /техничар у амбуланти .

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 24.09.2021 . до 01.10.2021.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.директор

Дома здравља ,,Ћуприја”

Др Зорица Ченић

спец.мед.рада