Градски завод за кожне и венеричне болести Џорџа Вашингтона

На основу Кадровског плана за Градски завод за кожне и венеричне болести за 2021. годину, Број: 112-01-114/2021-02, од 01.07.2021. године,  чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20), чл. 23. ст. 1. тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, и Одлуке в. д. директора Завода од 24.09.2021. године, расписује се:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

            Спремача – спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге –    2 ( два) извршиоца, на неодређено време, за рад у Заводу.

 

            Услови за заснивање радног односа су:

  • Основно образовање ( Сведочанство осмогодишње школе).

 

Опис посла:

  • Одржава хигијену у свим просторијама Завода и санитарним чворовима, где се обавља здравствена делатност;
  • Одржава хигијену у административним просторијама;
  • Одржава хигијену у заједничким просторијама Завода ;
  • Одржава чистоћу дворишта и износи смеће;
  • Врши расподелу и сакупљање веша ( униформи и пешкира) који се носе на прање;
  • Прати стање залиха и требује потрошни материјал за потребе одржавања чистоће;
  • Откључавање и закључавање улазних врата Завода на почетку и на крају радног времена.

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно (пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи.

Приложена документа се задржавају у архиви Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Републичког завода за тржиште рада, са роком важења од 27.09.2021.год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести

Ул. Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд, са назнаком „Оглас за спремача - спремачицу“.

Контакт телефон: 3343-929.

 

 

С поштовањем

 

В. Д. ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Прим. др Александар Адамовић с.р.