Дом здравља „ Др Сава Станојевић“

На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021. године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. 980/1 од 24.09. 2021. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на ОДРЕЂЕНО време, у трајању најдуже до 31.12.2021.године, са пуним радним временом, због привремено повећаног обима посла, на пословима:

 

 

  1. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада

 

  • Доктор медицине изабрани лекар .......... 1 извршилац

 

Опис послова:

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-     организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

-     ради у превентивним саветовалиштима;

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

-     учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-     обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-     прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

-     даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

-     збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-     обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-    обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за изабраног лекара

-   управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима

-   утврђује време и узрок смрти;

 

                  Стручна спрема/образовање:

- Високо образовање:

-     на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

        -    на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао  

                високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-    висико образовање, доктор медицине (ближе описано у напред наведеној стучној

     спреми)

-    стручни испит;

-    лиценца;

-    најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору (оверене фотокопије), доказ о радном искуству.

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

           

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

ВД Д и р е к т о р а,

Др Жаклина Ристић, спец.

интерне медицине