Aпотеке Гњилане

На основу члана 7 – 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020- Aнекс I), у складу са Кадровским  планом Aпотеке Гњилане бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године, и у складу са обавештењем Министарства здравља о продужењу примене Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.: 120-01-151/2020-02 од 26. августа 2021. године,  члана 23. Статута Апотеке Гњилане и Одлуке број 271 од 23.09.2021. године вршилац дужности директор-а расписује:

 

ОГЛАС

            Оглашава се потреба пријема у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

Фармацеутски техничар, на одређено време до 31.12.2021.године, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места-1/један/ извршилац

 

            Опис послова за наведено радно место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова у Апотеци Гњилане.

            Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Услови за обављање послова: ВШС-завршена виша школа здравствене струке, односно  са стеченим високим образовањем на студијама првог степена основних академских или струковних студија и стеченим звањем: фармацеут (180 ЕСПБ), дипломирани  фармацеут (240 ЕСПБ) или струковни фармацеут (180 ЕСПБ); и                     ССС – Средња медицинска школа-смер фармацеутски техничар, у трајању од четири године, најмање шест месеци радног искуства, лиценца за рад, положен стручни испит и знање рада на рачунару.

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и e-mail адресом,кандидати у затвореној коверти подносе следећа документа:

-оверену копију дипломе о завршеној школи; 

-оверену копију извода из матичне књиге рођених;                                                               -оверену копију уверења о држављанству;

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

-оверену копију лиценце;                                                                                              -очитану личну карту, и                                                                                                                        

-доказ о радном искуству.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Апотека Гњилане, с.Ранилуг бб, 38267 РАНИЛУГ.

Оглас ће бити објављен на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, Националне службе за запошљавање, и на огласној табли Апотеке Гњилане.

 Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.                                                                                                      Кандидати који испуњавају услове огласа, биће позвани на разговор ради пружања  додатних информација.                                                                                                                              Одлука о избору кандидата, биће донета најкасније 30 дана од дана објављивања огласа, и иста ће бити објављена на огласној табли Апотеке Гњилане у седишту управе у Ранилугу. Изабрани кандидат биће обавештен и телефонским путем.

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:                                -уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци,                                                                                            -уверење о (не)кажњавању (издаје полицијска управа), не старије од 6 месеци, и      -лекарско уверење о здравственој способности.

  Пријавом на оглас кандидат, даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.                                             Пријаве послате електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

ВД Директор-а Апотеке Гњилане

Радован Шошић, мр фарм.