Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/2019) члана 192.закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење),   члана 19. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,   одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа, сагласност Министарства здравља Републике Србије број. 112-01-204/2021/02 од 08.03.2021.године,   у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2020. годину, бр. 112-01—31/2020-02  од 23.01.2020. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом,   на пословима:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца,
 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ - 1 извршилац.

за потребе Клинике за медикалну онкологију.

 

Услови за заснивање радног односа под тачком 1:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање у области здравства:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
 • Фотокопија лиценце.

Услови за заснивање радног односа под тачком 2:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине или интернистичке онкологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

 

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године радног искуства на пословима специјалисте,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Фотокопија дипломе о завршеној специјализацији,
 • Фотокопија лиценце.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за  пријем у радни однос.Подаци се не могуу користити у друге сврхе.подацима рукује и податке обраћује Одељење за правне послове.

 

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Даница Грујичић