Дом здравља Ковачица

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-00952/2021-02 од 14.09.2021.године., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-7920/2021 од 27.08.2021.године и Одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 988/21 од 27.09.2021.године, директор Дома здравља «Ковачица» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине - изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 1 ( један ) извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

  1. Возач у хитној медицинској помоћи -1 ( један ) извршилац са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла:         Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

- Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе.

 

За радно место из тачке 2. Огласа

 

- Возач у санитетском превозу – III или IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије,лекарско уверење.

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Ковачица», Штурова бр.42, 26210 Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бр.____“. 

 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

 

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручномиспиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 

За радно место из тачке 2. Огласа:

 

- диплома о завршеној средњој школи, возачка дозвола за Б категорију, извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте, лекарско уверење.

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић