Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-00952/2021-02 од 14.09.2021. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7920/2021 од 27.08.2021. године и члана 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01-2601 од 28.09.2021. године директор Дома здравља расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне радног места:  Доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • одазива се позивима и указује хитну медицинску помоћ у амбуланти и на терену,
 • врши консултације са надлежним лекаром специјалистом по питању кућног лечења,
 • сарађује са свим службама Дома здравља,
 • врши мање хируршке интервенције,
 • упућује пацијенте на хоспитално лечење,
 • води прописану медицинску документацију,
 • учествује у процесу акредитације,
 • обавља и друге послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • на интегрисаним академским студијама медицинске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година медицинске струке, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радно време износи 35 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.

 

Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана објављивања огласа  на web сајту Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Текст огласа доставити Министарству здравља Републике Србије и Националној служби за запошљавање ради објављивања на web сајту

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

 

 

Директор Дома здравља

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства