Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр 96/2019  и 58/2020), члана 2.  Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице za 2021. године бр. 112-01-114/2021-02 од 23.09.2021. године, Сагласности МЗРС бр. 112-01-204/2021-02 од 10.марта 2021. године, (одобрен пријем у радни однос 1 немедицинског административног радника са високом стручном спемом – дипломирани економиста), Сагласности МЗРС бр. 112-01-00772/2021-02 од 12. августа 2021. године и Сагласности МЗРС бр. 112-01-00952/2021-02 од 03. септембра 2021. године, потребе за попуном упражњеног радног места на одређено време до повратка запосленог са боловања и на одређено време због повећаног обима посла до ког је дошло након отказа уговора од стране уговореног запосленог а до добијања сагласноти за пријем у радни однос на неодређено време на упражњеном радном месту, са пуним радним временом, Одлуке о потреби расписивања Oгласа за попуну упражњених радних  места, бр. 03/4663 од  24.09.2021. године,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Оглас се расписује за пријем у радни однос за следећа радна места, на неодређено време:

 

1)

Два извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,  на радном месту, доктор медицине специјалиста неурологије.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- специјалистички испит; (неурологија)

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија)

 - специјалистички испит, неурологија: (фотокопија)

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- оцена на специјалистичком испиту;

- дужина радног искуства у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

2)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, доктор медицине специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- специјалистички испит; (анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија);

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија)

 - специјалистички испит; (анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија)

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- оцена на специјалистичком испиту;

- дужина радног искуства у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

3)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, доктор медицине специјалиста радиологије, за рад у Ангио сали Болнице.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту.

- стручни испит; (фотокопија)

 - специјалистички испит; (радиологија)

- доказ о траженом радном искуству.

 

 

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата, специјалиста радиологије:

- оцена на специјалистичком испиту;

- дужина радног искуства у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

4)

Два извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, доктор медицине.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- стручни испит за доктора медицине;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просчна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

5)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, виши радиолошки техничар у дијагностици.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- најмање шест месеци радног искустава у наведеном звању.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија)

- доказ о траженом  радном искуству.  

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

6)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,   на радном месту, виша медицинска сестра-техничар.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- најмање шест месеци радног искустава у наведеном звању.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија)

- доказ о траженом  радном искуству.  

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

7)

Дванаест  извршилаца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца на радном месту,  медицинска сестра-техничар.

Услови за пријаву кандидата:

- средње образовање

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

 

8)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,   на радном месту,

Службеник за јавне набавке.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Додатна знања /испити / радно искуство

- знање рада на рачунару;

- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

- најмање пет године радног искуства на пословима јавних набавки у области здравства

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит за службеника за јавне набавке; (фотокопија)

- доказ о траженом  радном искуству.  

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- дужина школовања/студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

9)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,   на радном месту,

кафе куварица-сервирка.

Услови за пријаву кандидата:

- Средње образовање;

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- очитану личну карту;

 

10)

Један  извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,    на радном месту, технички радник у вешерају.

Услови за пријаву кандидата:

- Основно образовање;

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- сведочанство о завршеној  школи; (фотокопија)

- очитану личну карту;

 

11)

Два  извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним р адом од три месеца  на радном месту, спремачица у проторијама у којима се пружају здравствене услуге,

Услови за пријаву кандидата:

- Основно образовање.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- сведочанство о завршеној  школи; (фотокопија)

- очитану личну карту.

 

II

Оглас се расписује за пријем у радни однос за следећа радна места, на одређено време:

 

 

1)

Пет  извршиоца на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом и пробним р адом од три месеца  на радном месту,  медицинска сестра-техничар.

Услови за пријаву кандидата:  .

- средње образовање

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

 

2)

Шест  извршилаца на одређено време ради повећаног обима посла на упражњеном радном месту, до добијања Сагласности МЗРС за заснивање радног односа на неодређено време, најдуже до 31.12.2021. године,  са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,  на радном месту,  медицинска сестра-техничар.

Услови за пријаву кандидата:  

- средње образовање

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

 

3)

Један   извршилац на одређено време, ради повећаног обима посла на упражњеном радном месту, до добијања Сагласности МЗРС за заснивање радног односа на неодређено време, најдуже до 31.12.2021. године,  са пуним радним временом и пробним радом од три месеца, на радном месту,

спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге,

Услови за пријаву кандидата:

- основно образовање.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

 

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- сведочанство о завршеној  школи; (фотокопија)

- очитану личну карту

III

 

               Рок за подношење пријаве на оглас,   је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

              Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници и огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

             Пријаве на оглас се достављају на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______“.

 

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

 

             Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

 

              Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

              Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић