Дом здравља Жагубица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), директор Дома здравља Жагубица расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Доктор медицине, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и медицинском негом, хитном  медицинском помоћи, поливалентном патронажном службом – 1 (једног) извршиоца.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Жагубица

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Уз пријаву се подноси:

 • Фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке (звање доктор медицине);
 • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија лиценце или решења о издавању лиценце Лекарске коморе Србије;
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци;
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом;

Предност ће имати кандидати који имају пребивалиште на територији општине Жагубица, односно на територији Браничевског управног округа.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање и порталу Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља Жагубица, ул. Николе Пашића бр.22, 12320 Жагубица или на е-мail адресу pravno@dzzagubica.rs.

 

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће саопштена изабраном кандидату.

 

 

ДИРЕКТОР

др Весна Стојиловић Гвозденовић