Здравствени центар Призрен, Ораховац

На основу члана   7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр.96/2019, на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.19/01 од 21.09.2021. године расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

  • Доктор медицине/изабрани лекар ................................ 2 извршилаца,
  • Медицинска сестра/техничар у амбуланти ................ 2 извршилаца.
  • Домар/Мајстор одржавања – ложач парног грејања...1 извршилац

Опис послова за радно место Доктор медицине – изабрани лекар:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

-збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- Обавља и друге послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

Опис послова за радно место медицинске сестре/техничара у амбуланти:

 

Врши давање инјекција, води протокол о давању инјекција. Врши обрачун услуга о чему заједно са одговорном сестром сачињава извештај. Учествује у реанимацији пацијента, ради на ЕКГ апарату. По налогу лекара наставља прописану терапију у стану болесника и благовремено обавештава лекара о стању болесника. Врши фактурисање услуга. Прати стање пацијента и о свакој промени обавештава надлежног лекара. По налогу ординирајућег лекара и главне сестре прати пацијента за време санитетског транспорта.  Води рачуна о исправности здравствене легитимације. Утврђује идентитет пацијента. Отвара,  проналази и доставља здравствене картоне лекару, уредно враћа картоне на своје место по обављеном прегледу, стара се о редоследу за прегледе водећи рачуна о хитним случајевима и тешким болесницима. Припрема ординацију лекара (доноси упуте, рецепте, припрема радни сто лекара). Упућује пацијенте на што краћи пут до добијања здравствене услуге. Попуњава заглавље рецепта, специјал. упута. Води дневник лекара, евиденције услуга, припрема фактуре и врши унос фактурисаних услуга. Прослеђује податке о малигним, заразним и хроничним болестима евидентичару заразних оболења - статистици. Све извештаје о раду сваког лекара доставља статистици. Одговара за чување документације до архивирања. Обавља и друге послове из своје струке по налогу претпостављеног. Информише пацијенте  који немају здравствено осигурање о сношењу трошкова здравствених услуга. Брине о чувању  подтака о здрављу  пацијената у складу са важећим законима. Наплаћује услуге од неосигураних лица, као и партиципацију у складу са важећим прописима. Саставља извештаје, врши фактурисање услуга.

Обавља и друге послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

Опис послова за радно место Домар/Мајстор одржавања – ложач парног грејања

-Обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама

-Рукује постројењима у котларници

-Води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама

-Контролише исправност котлова и целокупне грејне инсталације

-Поред физичких послова чишћења и одржавања машине и опреме у котларници ради и друге послове: Пуста котлове у рад, контролише ниво воде и ваздуха, контролише гориво за дневну потрошњу, загрејаност одељења

-У случају већег квара, обавештава руководиоца одржавања

-Спрема и уређује огрев у централној амбуланти и по амбулантама – резање, цепање

-Обавља и друге послове у складу са својом стручном спремом по налогу директора и непосредног руководиоца

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицине:

 

 -  Завршен медицински факултет са звањем доктор медицне:

а) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

б) на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

 

Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре/техничара:

 

- завршена средња медицинска школа у трајању од 4 године смер медицинска сестра/техничар;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства са завршеном средњом мдицинском школом;

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

 

Услови за заснивање радног односа за послове Домар/Мајстор одржавања- ложач парног грејања

 

-Завршена средња школа

 

Заинтересовани кандидати подносе у овереној копији:

  • Диплому o стеченом образовању ;
  • Уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила;
  • Уверење о држављанству РС не старије од шест месеци;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;
  • Kao доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду послодавца.

         Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе, са њим се неће засновати радни однос.

          Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

         Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта и огласне табле ЗЦ Призрен  и код Националне службе за запошљавање

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на порталу Националне службе за запошљавање.

           Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници ЗЦ Призрен, као и на огласној табли установе.

           Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.         Пријаве се подносе лично  или путем препоручене пошиљке  на адресу:

    Здравствени центар Призрен, Ораховац, ул. Драгутина Јанковића бб, са назнаком ''Пријава на конкурс ради заснивања радног односа''.

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН

В.д. директора

др Љубиша Недељковић,

спец. интерне медицине