Здравствени центар Косовска Митровица

 


                  На основу члана 24. и 192. став 1. Закона о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61,05,54/09,62/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/20 ) Кадровског плана бр. 112-01-31/2020-02 од 25.03.2020.године и Измене Кадровског плана од за Здравствени центар Косовска Митровица  бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године , в.д директора , објављује:

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС                    Оглашава се потреба пријема у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то за потребе ОЈ Болница :

1. МАГИСТАР  ФАРМАЦИЈЕ  у Служби фармацеутске делатности - 1 извршилац, на неодређено  време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

2. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА- 2 извршиоца, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

3.ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР-2 извршиоца, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

4. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР- 2 извршиоца, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -3 извршиоца, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

6.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-педијатријска сестра -1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

7.РАДНИК ОБАЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА -2 извршиоца, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

8.СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ - 2 извршиоца, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

9.ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – ВОДОИНСТАЛАТЕР -1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

10. ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА/ одржавање болничког круга-1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

11. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА - 1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

           

            Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Здравственог центра Косовска Митровица.

 

            Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

 

Под бројем 1

 

 

СТРУЧНА СПРЕМА:VII/1 степен стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање , Фармацеутски факултет

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 2

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,гинеколошко акушерски смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 3

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,физиотерапеутски смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 4

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,лабораторијски смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 5

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,општи смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 6

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,педијатријски смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

 

Под бројем 7

 

СТРУЧНА СПРЕМА:      

ОБРАЗОВАЊЕ:Средњe образовање или основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

 

Под бројем 8

 

СТРУЧНА СПРЕМА:      

ОБРАЗОВАЊЕ:Основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

 

Под бројем 9

 

СТРУЧНА СПРЕМА: III или IV степен  стручне спреме        

ОБРАЗОВАЊЕ:Најмање III степен средњег образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

 

Под бројем 10

 

СТРУЧНА СПРЕМА:        

ОБРАЗОВАЊЕ: Основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

 

Под бројем 11

 

СТРУЧНА СПРЕМА:  IV степен  стручне спреме               

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-          Возачка дозвола одговарајуће категорије

 

              Оглашава се потреба пријема у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то за потребе ОЈ Дом здравља Косовска Митровица :

 

1. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА - 1 извршилац , на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

               Опис послова за наведено радно место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Здравственог центра Косовска Митровица.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под бројем 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА:  IV степен  стручне спреме               

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-          Возачка дозвола одговарајуће категорије

 

               Оглашава се потреба пријема у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то за потребе ОЈ Дом здравља Лепосавић :

 

1. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР-1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

 2. ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА -1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

               Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Здравственог центра Косовска Митровица.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под бројем 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа , смер стоматолошки

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 2

 

СТРУЧНА СПРЕМА: III или IV степен  стручне спреме        

ОБРАЗОВАЊЕ:Најмање III степен средњег образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

               Оглашава се потреба пријема у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то за потребе ОЈ Дом здравља Зубин Поток :

 

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

2.РАДНИК ОБАЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА -1 извршилац, на неодређено време , ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места;

               Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Здравственог центра Косовска Митровица.

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под бројем 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен  стручне спреме     

ОБРАЗОВАЊЕ:Средња медицинска школа ,општи смер

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

-стручни испит

-лиценца

 

Под бројем 2

 

СТРУЧНА СПРЕМА:      

ОБРАЗОВАЊЕ:Средњe образовање или основно образовање

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО:

 

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом , адресом, е/маил адресом и контакт телефоном , кандидати у затвореној коверти подносе:

-        Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;

-        Оверену фотокопију (потврду) о положеном стручном испиту за радна места у ОЈ Болници под тачком 1,2,3,4,5,6,  за радно место у ОЈ Дом здравља Лепосавић  под тачком 1. и за радно место у ОЈ Дом здравља Зубин Поток под тачком 1.

-        Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;

-        Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-        Личну карту (очитану);

-         Оверену фотокопију Уверења о држављанству ;

-        Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива  радни однос .                           

 

                  Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д.директора.

 

                  Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

 

                 Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

-Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од  6 месеци;

-Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје Полицијска управа ) не старије од  6 месеци.

                                                              

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу  користити у друге сврхе.

 

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС /Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници  Здравственог центра Косовска Митровица .

 

               Рок за подношење пријава је  8   дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање..

 

               Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Косовска Митровица –пријава на оглас , ул: Анри Динана бр.10,  38220, АП КиМ или доставити лично у Здравственом центру Косовска Митровица – ОЈ Болница, Служби за правне послове , са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

               Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

 

               Пријаве послате електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.  

 

 

 

 

 

В.Д. Директор-а

Др.сци.мед. Златан Елек