Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  AП   и  јединица   локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019  и  58/2020-Анекс  I )   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа бр.ОБВ -01-7864  од  17.09.2021.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

         за  пријем  у   радни  однос   на  одређено  време , ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  трудничког,  породиљског  одсуства   и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета, за  радно  место:

-   виши  радиолошки  техничар  у дијагностици / 1 извршилац/, за потребе  Одељења  за  радиолошку  дијагностику

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-  високо  образовање  на  основним  струковним  студијама  првог  степена  (струковне/академске),  по пропису  који  уређује  високо  образовање, почев  од  10.септембра  2005.године, струковни  медицински  радиолог ,  или  на

-  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године , по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године , виши  радиолошки  техничар

- положен  стручни  испит  за  струковног  медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

-  лиценца 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  приложити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  оверена  фотокопија   дипломе   о  завршеној вишој/ високој  школи  одговарајућег профила  

- оверена фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту  за  струковног  медицинског радиолога/  вишег радиолошког  техничара

-  оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад ,  издата  од  надлежне  коморе

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

          Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа   у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

         Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

        Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Бранка Антић, в.д. директора