Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 06.04.2021 године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом на послове

 

 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1(један) извршилац
 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије –  1(један) извршилац
 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење кардиологије –  1(један) извршилац

 

I

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 

 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1(један) извршилац

 

 

Општи/типичан опис послова:

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • по потреби ради са лекаром у амбуланти;
 • нa oдeљењу пластичне хирургије се налази операцијона сала, тако да брине о премедицираном пацијенту и надзире буђење пацијента постоперативно.
 • пријем и преоперативна припрема давалаца коже, контрола дужине чувања хомо и аутототрансплантат у комори у наменском фрижидеру.За секундарно наношење трансплантата сестра на време износи трансплантат из „банке“ на собну температуру , асистира хирургу при секундарном стављању.
 • асистира и самостално уклања конце и стаплере са рана.
 • требовање,припрема и дистрибуција крви и крвних деривата.
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • посебан акценат су пацијенти са формираним васкуларним режњевима,специфичан положај болесника,контрола и подвезивање режња,контрола васкуларне промене на режњу и околини.
 • обука родитеља за исхрану беба са краниофацијалним расцепима пре и пост оперативно.
 • нега и исхрана пацијената путем НГС и ПЕГ-а
 • аспирирање пацијената
 • спровођење терапије кисеоником
 • опекотине- интензивна и полуинтензивна нега опекотина. Обученост за самосталну секундарну обраду опекотине,нега и редовна тоалета ЦВК, мерење сатне диурезе и працење параметара на монитору.Познавање рада апарата за мониторинг,шприц пумпи и инфузомата.
 • одржавање уринарног катетера.
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • преоперативна и постоперативна нега пацијената са пласираним ВАК системом као и одржавање апарата.
 • преоперативна и постоперативна нега,превијање и праћење пацијената са итегром (вештачка кожа).
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • адекватно збрињава површине третиране ласером,обучава старију децу и пратиоце млађих пацијената о даљем третману и нези код куће.
 • адекватно збрињавање и опсервација пацијената хитно хоспитализованих.
 • посматрање болесника,котрола дренажних система статус ране.
 • препознавање ургентних стања,пружање прве стручне помоћи
 • здравствена нега пацијената са хемангиомима и посебно са крварећим хемангиомима. Спровођење специфичне терапије,мерење тензије и ТТ као и узиманје узорака крви код деце на терапији кортикостероидума,антитуморским лековима.

 

 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије –  1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • ради са лекаром у амбуланти;
 • спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • учествује у планирању здравствене заштите;
 • припрема и дели терапију;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • примена трансфузије еритроцита, тромбоцита, свезе плазме;
 • нега усне дупље код оралног мукозитиса, који је цеста компликација код
 • хематоонколошких болесника;
 • узимање анализа, припрема болесника, припрема документације и одвођењеболесника у операциону салу;
 • здравствено васпитни рад са новооболелим болесником и његовом породицом, давање писаних упустава о примени лекова, као надгледање и спровођених истих;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 

 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење кардиологије –  1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • По доласку болесника на Одељење кардиологије, одговорна медицинска сестра уписује податке из Историје болести у Протокол болесника, узима одговарајуће податке од болесника, додељује болеснику/родитељу/старатељу идентификациону наруквицу и смешта болесника у болесничку собу (стандардна или полуинтензивна нега)
 • проверава хигијенски статус новопримљеног болесника, даје смернице о кућном реду на Одељењу
 • мери телесну масу и висину болесника, телесну температуру
 • по потреби ставља болесника на оксигенотерапију, континуирани мониторинг виталних параметара и ЕКГ мониторинг
 • узима планиране лабораторијске анализе, пласира периферну венску линију по потреби
 • ординира пацијенту ентералну исхрану и/или парентералну рехидрацију
 • ординира пацијенту оралну или парентералну терапију
 • евидентира укупан дневни унос течности и укупну дневну диуреузу
 • обевештава надлежног лекара о променама у стању пацијента које примећује, о тегобама на које се пацијент жали
 • адекватно припрема пацијента за спровођење одговарајућих дијагностичких/терапијских процедура и прати пацијента на Одељењу кардиологије, након завршених дијагностичких процедура.
 • брине о хигијени пацијента/пратиоца и надзире хигијену околине. Спроводи здравствено-васпитни рад пацијента и родитеља/старатеља.
 • приликом отпуста болесника са Одељења Кардиологије, детаљно информише родитеље/старатеље о потреби за наставак лечења, врсти, дозама и начину давања лекова у кућним условима, и да провери да ли су родитељи/старатељи разулеми добијене инструкције
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја;
 • прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге
 • обавештава пацијенте (родитеље) о терминима заказаног пријема и извођења процедуре;
 • даје упутстава о припреми за интервенцију;
 • објашњава ток прегледа одраслој деци и родитељима деце;
 • организује реализацију планираних дијагностичких процедура;
 • свакодневно контролише исправност свих апарата;
 • Води медицинску документацију;
 • Учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара – 3(три) извршиоца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                 -  IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

   

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-3(ТРИ)  ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.