Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 06.04.2021 године., Сагласности Комисије Министарства здравља за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр. 112-01-00772/2021-02 од 06.09.2021 године., Сагласности Комисије Министарства здравља за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр. 112-01-00952/2021-02 од 06.09.2021 године и  одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на неодређено време

са  пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци на послове

 

 • медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији,Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије – 1 (један) извршилац
 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1 (један) извршилац
 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима,  Одељење неурологије – 1(један) извршилац
 • медицинска сестра/техничар у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом – 1(један) извршилац

 

I

 

 РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време

са  пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци на послове:

 

 • медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији,Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије – 1 (један) извршилац

 

 

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • ради са лекаром у хитној амбуланти и по потреби у специјалистичкој амбуланти;
 • у дежурству припрема и спроводи пријем пацијената за хоспитализацију по налогу лекара;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • одговоран за примену методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ) у оквиру своје организационе јединице;
 • учествује у планирању здравствене заштите;
 • припрема материјал и асистира лекару при медицинским интервенцијама;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • по потреби узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • помаже тријажу пацијената на пријему;
 • учествује у припреми докуметације за пријем хитних пацијената као и пацијената за планирану хоспитализацију;
 • евидентира у електронској документацији пацијенте за специјалистичке амбуланте и хитну хируршку службу;
 • контролише исправност упута пацијената за пружање здравствених услуга и као и здравствених легитимација;
 • врши усмеравање пацијената на специјалистичке прегледе у специјалистичке амбуланте, лабораторије и дијагностички центар;

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • по потреби ради са лекаром у амбуланти;
 • нa oдeљењу пластичне хирургије се налази операцијона сала, тако да брине о премедицираном пацијенту и надзире буђење пацијента постоперативно.
 • пријем и преоперативна припрема давалаца коже, контрола дужине чувања хомо и аутототрансплантат у комори у наменском фрижидеру.За секундарно наношење трансплантата сестра на време износи трансплантат из „банке“ на собну температуру , асистира хирургу при секундарном стављању.
 • асистира и самостално уклања конце и стаплере са рана.
 • требовање,припрема и дистрибуција крви и крвних деривата.
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • посебан акценат су пацијенти са формираним васкуларним режњевима,специфичан положај болесника,контрола и подвезивање режња,контрола васкуларне промене на режњу и околини.
 • обука родитеља за исхрану беба са краниофацијалним расцепима пре и пост оперативно.
 • нега и исхрана пацијената путем НГС и ПЕГ-а
 • аспирирање пацијената
 • спровођење терапије кисеоником
 • опекотине- интензивна и полуинтензивна нега опекотина. Обученост за самосталну секундарну обраду опекотине,нега и редовна тоалета ЦВК, мерење сатне диурезе и працење параметара на монитору.Познавање рада апарата за мониторинг,шприц пумпи и инфузомата.
 • одржавање уринарног катетера.
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • преоперативна и постоперативна нега пацијената са пласираним ВАК системом као и одржавање апарата.
 • преоперативна и постоперативна нега,превијање и праћење пацијената са итегром (вештачка кожа).
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • адекватно збрињава површине третиране ласером,обучава старију децу и пратиоце млађих пацијената о даљем третману и нези код куће.
 • адекватно збрињавање и опсервација пацијената хитно хоспитализованих.
 • посматрање болесника,котрола дренажних система статус ране.
 • препознавање ургентних стања,пружање прве стручне помоћи
 • здравствена нега пацијената са хемангиомима и посебно са крварећим хемангиомима. Спровођење специфичне терапије,мерење тензије и ТТ као и узимање узорака крви код деце на терапији кортикостероидума,антитуморским лековима.

 

 • медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење неурологије – 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге у складу са праксоми, и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља потребне медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију по налогу лекара ИВ;ИМ;СЦ;ИТ;ректално;, врши требованје из апотеке , одговара за правилно применјиванје терапије код пацијената као и раздуживанје у информационом систему;
 • врши психолошку и лабораторијску припрему болесника за ЛП, ЦТ, МР, РО, УЗ, операцију, ЕЕГ, и вишесатно праћење ЕЕГ –а и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, учествује у преводу болесника на друго оделјенје установе,учествује у визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • примењује и требује крв и крвне деривате, узоркује крв и други биолошки материјал;
 • обавља и спроводи јутарнју тоалету пацијената као и негу;
 • обавља рад са децом која имају различите сметнје у развоју и понашанју;
 • пласира ИВ пут, применјује оксигенотерапију, аспирацију, катетеризацију м. бешике, клизму, ентералну исхрану, лаважу, пласира, храни о одржава НГС, одржава место, проходност и храни преко пласираног ПЕГ-а;
 • одржава и прати место и проходност ЦВК и ПВК;
 • обавља рад у субспецијалистичкој амбуланти;
 • обавља рад у ЕЕг кабинету;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;
 • учествује у едукацији здравствених радника , помаже другим здр. радницима у извршенју радних задатака,
 • врши здравствено васпитни рад са родитељима/старатељима детета;
 • применјује прописане мере за безбедан и здрав рад који произилази из Закона о безбедности на раду, -користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и нјима пажлјиво рукује;
 • обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • ради са лекаром у амбуланти;
 • спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • учествује у планирању здравствене заштите;
 • припрема и дели терапију;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 • медицинска сестра/техничар у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом – 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

Обавља послове медицинске сестре/техничара у операционом блоку на пословима инструментара ;

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • учествује у пријему болесника, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање,врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • фактурише утрошене лекове и медицинска средстба укључујући и уградни материјал
 • врши припрему операционе сале за извођење хируршке интервенције или других специјалистичких интервенција;
 • врши припрему пацијената за извођење хируршке интервенције и учествује у збрињавању хитних стања
 • асистира хирургу при хируршкој интервенцији нарочито код компликованих опрација
 • води бригу о прању, дезинфекцији и стерилизацији инструмената, као и бројном стању истих након завршене хируршке интервенције;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности медицинских сестара;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.    

 

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са  пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци на послове медицинске сестре-техничара, 4(четири) извршиоца код  Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                 -  IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита

    - лиценца

   

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – 4 (ЧЕТИРИ)  ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.