Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр.

112-01-114/2021-02 од 06.04.2021 године., Сагласности Комисије Министарства здравља за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-00772/2021-02 од 06.09.2021  године. и  одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на неодређено време

са  пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци на послове

 

 • лабораторијски техничар, Одсек за имунологију са имунолошком лабораторијом - 1 (један) извршилац

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време

са  пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци на послове:

 

 • лабораторијски техничар, Одсек за имунологију са имунолошком лабораторијом - 1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе и врши пријем;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • пружа помоћ током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО; -
 • правилно одлаже медицински отпад;
 • рад на апарату за коагулацију;
 • пријем и обрада материјала церебро спиналне течности (преглед цитоспина);
 • пријем и обрада материјала урина –  за анализу  дијагностике Decoy  ћелије (преглед цитоспина);
 • пријем и обрада материјала   бронхолаважа  и индукованог спутума  (преглед цитоспина);
 • пријем и обрада материјала   пунктата(плеурални,перикардни,перитонеални и др.);
 • пријем и обрада материјала   за доказивање Лупус ћелија;
 • пријем и обрада материјала - крви за извођење електрофорезе  хемоглобина као и рад на апаратуза наведену анализу;
 • пријем и обрада лимфне жлезде – импринта и  цитологија коштаних сржи;
 • припрема реагенаса и извођење цитохемијских бојења коштане сржи;
 • пријем и обрада капиларне крву у циљу морфолошке детекције поремећаја хематопоезних ћелија;
 • обавља послове лабораторијског техничара из домена своје струке;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • правилно уписује и архивира урађене анализе;
 • узима узорке биолошког материјала, одговоран је да је материјал правилно узет и  врши његову обраду  и анализу;
 • контролише рад апарата;
 • врши пријем обраду узорака и учествује у дијагностици појединих анализа из домена лабораторијског техничара;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосрeдно је одговоран главном лабораторијском техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са  пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци на послове

лабораторијски техничар, Одсек за имунологију са имунолошком лабораторијом - 1 (један) извршилац код  Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            

            - IV степен стручне спреме – лабораторијски техничар

-  положен стручни испит

-  лиценца

-  најмање 6(шест)  месеци радног искуства у наведеном звању

 

 

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА, ОДСЕК ЗА ИМУНОЛОГИЈУ СА ИМУНОЛОШКОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.