Института за неонатологију, Београд

         На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, КраЉа Милутина 50,  број 3363/1 од 22.09.2021. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Један извршилац на послове вишег лабораторијског техничара

      

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове вишег лабораторијског техничара: VI степен стручне спреме - виши лабораторијски техничар, уверење о положеном стручном испиту

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место вишег лабораторијског техничара кандидати које подносе пријаву на оглас дужни су да доставе:

 

  • фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи - смер виши лабораторијски техничар
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију уверења о држављанству
  • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено
  • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
  • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

Пробни рад у трајању од три месеца.       

 

            Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примЉен у радни однос.

            Кандидати који буду примЉени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски