Дом здравља Раковица

На основу Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-6156/2021 од дана 29.06.2021. године ,   члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 96/2019 i 58/2020)   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , ради попуне упражњеног радног места, са пуним радним временом ( 40 сати недељно) на радном месту

 

  1. ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР-1 извршилац

УСЛОВИ:

Високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису  који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године,

-на основним студијама у трајању од од 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године,

-  најмање 5 година радног искуства у струци према пропису  којим се уређује интерна ревизија  ( пожељно радно искуство у здравственим установама) ,знање рада на рачунару

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

  • фотокопију дипломе о завршеном Економском факултету
  • доказ издат од стране Министарства финансија да је кандидат у поступку прибављања лиценце за интерног ревизора
  • биографија са адресом и контакт телефоном

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд и на сајту Дома здравља.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др сци.мед. Светлана Антић