Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019, 58/2020-анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51бр.112-7170/2021 од 29.07.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-4281/1 од 28.09.2021. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

 1. 1. Два ( 2 ) извршиоца на радно место Виши лабораторијски техничар у дијагностици Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику.

 

- Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике; врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; врши пријем пацијената ради узимања анамнестичких података и узорака за бактериолошке, миколошке, паразитолошке, серолошке, молекуларне и биохемијске анализе; ради на издавању резултата завршених анализа пацијенту; учествује заједно са лекаром специјалистом на увођењу и уходавању нових анализа; одржава, чува и шаље сојеве клица за крајњу идентификацију; ради на дистрибуцији готових хранљивих подлога; обавља микроскопску дијагностику хелмината и протозоа и припрема препарате за паразитолошке прегледе; врши контролу о приспелим и утрошеним реагенсима; по потреби скупља материјал на терену; учествује у едукацији кадрова одговарајућег степена и профила; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара, начелника Јединице и руководиоца Центра.

 

- Услови:

- Високо образовање

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит;

- лиценца;

- познавање рада на рачунару;

- радно искуство у струци од најмање 6 месеци у наведеном звању.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност, посебно искуство у раду u молекуларној (PCR) и серолошкој дијагностици. Посебне особине кандидата: мануелна прецизност и концентрисаност.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 

 • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
 • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
 • извод из матичне књиге рођених/ венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталима Министарства здравља и Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар у коме се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић