Здравствени центар Гњилане

На основу члана 24. и 192. Закона о раду („Службени гласник Р Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 62/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7 – 9. Посебног Колективног угора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020), Кадровског плана за Здравствени центар Гњилане за 2021. годину, број: 112-01-114/2021-02 од 17. марта 2021. године, в.д. директора, објављује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

          Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то:

 

 1. Доктор медицине – 2 извршилаца на неодређено време ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Струковни физиотерапеут – 1 ивршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Физиотерапеутски техничар – 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Медицинска сестра – техничар – 7 извршиоца на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Возач санитетског возила – 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

 1. Домар/мајстор одржавања – 2 извршиоца на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражљеног радног места

 

 1. Хигијеничар – 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

 

          Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Гњилане.

 

          Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услова:

 

          Под бројем 1.

          СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање

 • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређују високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • завршен медицински факултет, VII степен образовања.

 

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за доктора медицине
 • лиценца за рад
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • знање рада на рачунару.

 

          Под бројем 2.

          СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Више односно високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), односно на студијама у трајању до 4 године;

 • завршена виша односно струковна медицинска школа, VI степен образовања.

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за струковног физиотерапеута
 • лиценца за рад
 • најмање шест месеци радног искуства у звању струковног физиотерапеута
 • знање рада на рачунару.

 

          Под бројем 3.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОВРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

 • завршена медицинска школа, занимање физиотерапеутски техничар, IV степен образовања

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за физиотерапеутског техничара
 • лиценца за рад
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању физиотерапеутског техничара
 • знање рада на рачунару.

 

          Под бројем 4.

          СТРУЧНА СПРЕМА / OБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

 • завршена медицинска школа, занимање медицинска сестра – техничар, IV степен образовања

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за медицинску сестру – техничара
 • лиценца за рад
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра – техничар
 • знање рада на рачунару.

 

          Под бројем 5.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

 • завршена средња школа било ког смера, IV или III степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • возачка дозвола категорије „В“ или „С“.

 

          Под бројем 6.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОБРАЗОВАЊЕ: Средње или основно образовање

 • завршена средња или основна школа

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

 

          Под бројем 7.

          СТРУЧНА СПРЕМА / ОБРАЗОВАЊЕ:  Основно образовање

          ДОДАТНА ЗНАЊА / ИСПИТ / РАДНО ИКУСТВО

 

          Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, e/mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за радно место под тачком 1, 2, 3 и 4.
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или фотокопију Решења о упису у именик коморе за радно место под тачком 1, 2, 3 и 4.
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Личну карту (очитану);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству;
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања

 додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора.

          Одлука о избору кандидата који ће бити примњени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

          Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран дужан је да достави:

 • Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;
 • Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и сврху

избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање – ОГЛАС ТРЕБА ОБЈАВИТИ

29.09.2021. године, интернет страницама Министарства здравља  РС / Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Здравственог центра Гњилане.

 

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Гњилане, Пасјане – пријава на оглас, ул. нема бб, 38 266 Пасјане , АП К и М, или доставити лично у Здравственом центру Гњилане, код Техничког секретара - управа, зграда Опште болнице у Пасјану, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

          Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Зоран Пери