Дом здравља Нови Пазар

На основу члана.7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019,)  и члана 23. Статута Дома здравља,  а у складу са Кадровским планом Дома здравља НП  за  2020.год. бр.112-01-31/2020-02 oд 24.12.2020.год.,Правилиником о организацији и систематизацији радних места ДЗ  бр.298 од 29.01.2021., в.д. директора Дома здравља расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  

 

 1. Доктор медицине-изабрани лекар,број извршилаца-11 

                   -за пријем у радни однос са пуним радним временим, 

                  - због повећаног обима посла 

                   -на одређено време  

 

ОПИС ПОСЛОВА:  Према  Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Нови Пазар.  

             

УСЛОВИ- стеченовисокообразовање-завршенмедицинскифакултет, -положенстручнииспит, 
-поседовање лиценце или решења о упису у комору. 

  

 1. Доктор медицине у Служби ХМП са сан. превозом,број извршилаца-5 

                   -за пријем у радни однос са пуним радним временом, 

                   - због повећаног обима посла 

                    -на одређено време  

ОПИС ПОСЛОВА:  Према  Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Нови Пазар. 

             

УСЛОВИ- 

-стечено високо образовање-завршен медицински факултет, 

-положен стручни испит,  

-поседовање лиценце или решења о упису у комору 

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно искуство), контакт телефон. 
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету. 
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору 
   
  Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља. 
  Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе: 
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци. 
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци. 
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци. 
 • Уверење о држављанству. 

            Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. 

          Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“. 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 

ВД ДИРЕКТОР, 

Др Ервин Ћоровић 

Доставити- НСЗ филијала НП 

                   -архиви 

 

Поставити на огласну таблу Дома здравља.