Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

На основу чланова 7, 8., и 9, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирeктора Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка о потреби заснивања радног односа број 03-2493/2-21 од 28. 09. 2021. године, у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112 - 7920/2021 од 27. 08. 2021.године и Дописом Министарства здравља Републике Србије Број: 112-01-00952/2021-02 од 20. 09. 2021.године и у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије за Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка Број: 112-01-114/2021-02 од 20. 04. 2021.године  в.д. директора  Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

 

О Г Л А С

 

            За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:

 

 Технички секретар– 1 (један) извршилац.

 

             

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 

 

  1. оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у четверогоришњем трајању или завршеној гимназији.
  2. кратку биографију.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће неће бити разматране.

 

Пријаве се достављају на адресу:

 

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка

Краља Петра I 26/а

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА                     

Др Срђана Крстоношић

доктор медицине-мастер, специјалиста психијатрије