Дом здравља Штрпце

       На основу члана   7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр.96/2019) , на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.943 од 16.09.2021. године расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

  • Доктор стоматологије – изабрани лекар 1 извршиоц,

Опис послова за радно место Доктор стоматологије:

- Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

- упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

- контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

- збрињава хитна стања у области стоматологије;

- обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

Обавља и друге послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Услови за заснивање радног односа:

 - Високо образовање из области стоматологије:

а) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

б) на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

 

Заинтересовани кандидати подносе у овереној копији:

  • Диплому o стеченом образовању ;
  • Уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила;
  • Уверење о држављанству РС не старије од шест месеци;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;
  • Kao доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу.

         Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе, са њим се неће засновати радни однос.

         Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта и огласне табле Дома здравља Штрпце и код Националне службе за запошљавање

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на порталу Националне службе за запошљавање.

           Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Дома здравља Штрпце (www.dz.strpce.rs) као и на огласној табли ДЗ Штрпце.

           Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

         Пријаве се подносе лично  или путем препоручене пошиљке  на адресу:

     Дом здравља Штрпце, ул. Цара Лазара бб, 38236 Штрпце, са назнаком ''Пријава на конкурс ради заснивања радног односа'').

 

 

ДОМ  ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ

В.д. директор

Мр.сци др Саша Крстичић, спец. интерне медицине