Дом здравља Грачаница

У складу са обавештењем Министарства здравља број :120-01-15172020-02 0д 1.јуна 2021.године, члана 7 - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 )  Кадровског плана за Дом здравља Грачаница за 2018.годину број :112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године ,  в.д. директора , расписује

 

КОНКУРС


За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом по основу  замене привремено одсустних  запослених  до њиховог  повратка на рад у складу са позитивним прописима и то  :

 

1.Доктор медицине изабрани лекар    за рад у служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем при Дому здравља Грачаница –2  извршиоца

 

  1. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи за рад у служби СХМП при Дому здравља Грачаница –  извршилац  

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар за рад у здравственој амбуланти у Лапљем Селу  при Дому здравља Грачаница –1  извршилац

 

  1. Медицинска сестра /техничар у амбуланти – општег смера при Дому здравља Грачаница –2 извршиоца

 

  1. Возач у хитној медицинској помоћи у служби ХМП са санитетским превозом – 1 извршилац

 

Опис послова за наведена  радна  места    утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Грачаница

Поред општих услова утврђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и следеће услове:

 

Под бројем 1 .

 

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ : Високо образовање

-     на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године ;

-     на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година 

по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-     медицински факултет , VII степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА /ИСПИТ/ РАДНО ИСКУСТВО    

-     положен стручни испит

-     важећа лиценца  

-     најмање  шест месеци  радног искуства у звању доктора медицине

 

Под бројем 2.

 

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ : Високо образовање

-     на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године ;

-     на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година 

по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-     медицински факултет , VII степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА /ИСПИТ/ РАДНО ИСКУСТВО    

-     положен стручни испит

-     важећа лиценца  

-     најмање  шест месеци  радног искуства у звању доктора медицине

 

Под бројем 3.

 

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ : Високо образовање

-     на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године ;

-     на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година 

по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-     медицински факултет , VII степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА /ИСПИТ/ РАДНО ИСКУСТВО    

-     положен стручни испит

-     важећа лиценца  

-     најмање  шест месеци  радног искуства у звању доктора медицине

Под бројем 4.

СТРУЧНА СПРЕМА /

ОБРАЗОВАЊЕ :Средња медицинска школа , општи смер  ,  IV степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА /ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-           положен стручни испит

-           лиценца или решење о упису у надлежну комору

 

Под бројем 5.

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ : Средње образовање  

ДОДАТНА ЗНАЊА /ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-           Возачка дозвола Б  категорије

 

Уз пријаву својеручно потписану  са кратком биографијом , адресом , e/mail  адресом и контакт телефоном ,  кандидати у затвореној коверти  подносе :

- Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила ;

- Оверену фотокопију уверења  (потврде) о положеном стручном испиту за радна места под тачком 1 ,2,3 и 4..  ;

- Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или оверену фотокопију Решења о упису у именик Коморе за радна места под тачком 1 , 2,3 и 4.. ;

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге рођених

- Оверену фотокопију Извода  из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме ) ;

- Личну карту ( очитану ) ;

- оверену фотокопију Уверења  о држављанству ;

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос

Кандидати који испуњавају услове конкурса  могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора .

Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран  је дужан да достави :

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

 

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа)  не старије од 6 месеци

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе .

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа  и интернет страници  Дома здравља Грачаница .

Рок за подношење пријава  истиче  8- ог дана од дана објављивања конкурса  на интернет страницама Националне службе за запошљавање .

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Грачаница , Грачаница  – пријава на оглас ,  ул. Томислава Секулића бб , 38205 , АП К и М , или доставити лично у Дому  здравља Грачаница , Служби за  правне  послове , са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

др Мирјана Димитријевић ,

спец.стомат.протетике