Дом здравља Обилић, Прилужје

У складу чланом, 7 – 9 .Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  (,,Службени гласник РС,, ,бр.96/2019  и 58/2020), члана 23. Статута Дома здравља Обилић,  в.д.директора, расписује

КОНКУРС

                   за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом за следеће радно место

 1. Доктор медицине изабрани лекар, за потребе Службе здравствене заштите одраслих са кућним лечењем - 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

 

    Опис послова за наведено радно место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места  Дома здравља Обилић.

     Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће услове:

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;
 • медицински факултет, VII-1 степен образовања.

 

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ

 • положен стручни испит
 • важећа лиценца.

   Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом,   e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
 • оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме);
 • оверену фотокопију Уверења о држевљанству;
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

    Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за  доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д.директора.

     Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

   Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

 • уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.
 • уверење о (не) кажњавању ( уверење издаје полицијска управа)не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду податакао личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити код  Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС и интернет страници Дома здравља Обилић.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

   Пријаве се могу послати поштом на адресу: Дома здравља Обилић, ул.Краља Петра I бб, 38213 Прилужје, Косово и Метохија, или доставити лично у Дому здравља Обилић, Служби за правне и кадровске послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

      

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ОБИЛИЋ

Др Мирко Машић