Дом здравља Нови Бечеј

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2019. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-2116 од 01.10.2021. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  услед повећаног обима посла на период од три месеца, за радно место:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - ИЗАБРАНИ ЛЕКАР, један извршилац, доктор медицине.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

     Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су:

 

Стручна спрема / образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

*Општи / типични опис посла радног места доктора медицине изабраног лекара : организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга са којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите; одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са Законом; даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са Законом; утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, осим ако Законом није друкчије одређено;предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигураника са скраћеним радним временом у току лечења, у складу са Законом; утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања; утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже породице, у складу са чланом 79. став 1. Закона; даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио; даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству; одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање; утврђује време и узрок смрти.

Рад се обавља са пуним радним временом.

 

IV

 

       Уз пријаву на оглас се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом образовању за доктора медицине, завршен Медицински факултет;
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б;
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

  Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности не старије од 6 месеци за послове за које се заснива радни однос, као и оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

 

VI

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 01.10.2021. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VIII

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

IX

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

X

Приложена документација уз пријаву враћају се кандидатима који не буду изабрани.

 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

XII

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XIII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIV

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОР

Дома здравља Нови Бечеј

Др Жарко Ђорђевић