Дом здравља Сопот

На основу члана 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС“, бр: 96/19 и 58/20) у складу са Кадровским планом за Дом здравља Сопот за 2020.годину, бр: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.годинe и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр: 2677/1 од 08.10.2021.год. расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

  ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО ШЕСТ МЕСЕЦИ  СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ  ЈЕДНОГ   ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ПОСЛОВИМА РАДНОГ МЕСТА ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  У  СЛУЖБИ  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ ГРАЂАНА

 

УСЛОВИ:  Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати следеће посебне услове:

 • Високо образовање на интегрисаним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година , по пропису који је уређивао  високо образовање  до  септембра 2005.године;
 • Стручни испит;
 • Лиценца ;
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

ОСТАЛО:   Уз пријаву се подносе у овереној  фотокопији  следећа документа:

 • Диплома о звршеном медицинском факултету ;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Лиценца Лекарске коморе Србије ;
 • Доказ ( потврда , уверење и др. )    о  радном  искуству у звању доктора медицине .

 

 • Фотокопија уверења о држављанству Републике Србије ;
 • Фотокопија извода из МК рођених ;
 • Фотокопија извода из МК венчаних ( само ако је кандидат променио презиме).

 

Рок за подношење пријаве је  осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „ Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Сопот.

Пријаве се подносе лично, или путем поште на адресу:  Дом здравља Сопот , 11.450 Сопот, ул. Јелице Миловановић 12, са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Телефон за контакт:  011-8239-733

 

 

в.д.директора

др Богдан Короман