Дом здравља „Вождовац“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Вождовац“, Дом здравља „Вождовац“, дана 11.10.2021. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Вишег интерног ревизора/Самосталног интерног ревизора, на неодређено време, у Дому здравља „Вождовац“, са пуним радним временом – 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

 

  • Завршен Економски факултет;
  • Положен  испит за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;
  • Положен стручни испит према пропису којим се уређује интерна ревизија;
  • Познавање једног страног језика;
  • Рад на рачунару (МS Office пакет, интернет);
  • Најмање три године радног искуства са високом стручном спремом на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) и посебним прописима везаним за јавне службе:

 

  • Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци );

 

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, не старијим од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“   Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка 16, сваког радног дана од 700 до 1500 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас – Виши интерни ревизор/Самостални интерни ревизор“.

 

 

Дом здравља „Вождовац“

В.Д. Д И Р Е К Т О Р

Др Невенка Величковић