Дом здравља „Стари град“

На основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2021. годину број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године  и Дописа Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021. године, в.д. директора Дома здравља „Стари град“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

           Назив посла:

 

- Возач возила Б категорије – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

 • превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;
  • управља моторним возилом по налогу руководиоца;
  • води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;
  • припрема путни налог за коришћење возила;
  • одржава возила у уредном и исправном стању;
  • контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама;
 • обавља послове превоза запослених и пацијента;
 • по утврђеном распореду врши превоз пацијената на хемодијализу;
 • развози и довози опрему и средства за рад по амбулантама;
 • води евиденције и документације о обављеном превозу и стању возила;
 • стара се о одржавању хигијене возила које користи у раду;
 • одговоран је за документацију коју користи у раду;
 • дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава за рад;
 • води евиденцију о утрошеном гориву и мазиву и другом потрошном материјалу;
 • одговоран је да службено возило које користи буде опремљена опремом која је прописана прописима о саобраћају;
 • обавештава руководиоца о потреби благовремене набавке резервних делова и потрошног материјала;
 • обавештава руковидиоца о потреби благовременог сервисирања и поправке кварова на возилима ;
 • одговоран је за одржавање чистоће и реда у гаражи у објекту у Сминој бр. 27.
 • по потреби обавља послове курира.

 

            Услови:

 

            - Завршено средње образовање.

 

           

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
 • Копија сведочанстава о завршеном средњем образовању.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Возач возила Б категорије“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

 

Доставити:

- Национална служба за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки

- Писарница