Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

Магистар фармације специјалиста медицинске биохемије или Доктор медицине специјалиста у лабараторијској дијагности..... 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време до  6 (шест) месеци због повећаног обима посла.

 

            Услови за заснивање радног односа су:

 

- на интегрисаним академским студијама,(фармацеутски или медицински факултет)  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године, на основним студијама у трајању од најмање четири, односно пет година,(фармацеутски или медицински факултет) по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара или у звању специјалисте клиничке биохемије;

- специјализација из медицинске биохемије или специјализација из клиничке биохемије.

 

Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију лиценце
  5. доказ о радном искуству
  6. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

           

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д.Директора Дома здравља

мр сц. мед. др Здравко Ждрале