Здравствени центра „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време број:  112-01-01047/2021-02 од 05.октобра 2021. године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“  бр.  03-7793  од 11.10.2021. године расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Шест медицинских сестара – техничара општег смера за потребе  Опште болнице  ЗЦ „Аранђеловац“ - пуно радно време – за попуну слободних односно упражњених радних места;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме општег  смера  и положен стручни испит;

 

  1. Једне гинеколошко акушерске сестре – техничара за потребе Опште болнице ЗЦ“Аранђеловац“- - пуно радно време – за попуну слободног односно упражњеног радног места;

Услови у погледу образовања: IV степен стручне спреме гинеколошко акушерског  смера  и положен стручни испит;

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-поседовање лиценце;

-знање рада на рачунару;

-  1 (једне) година радног искуства у струци по положеном стручном исптиту у установама из Плана мреже здравствених установа ;

Опис послова за наведено радно место  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Уз пријаву за оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем медицинском образовању

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у  Комору медицинских сестара и техничара Србије;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

-доказ о радном искуству.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“

Јеличић др Нина