ДОМ ЗДРАВЉА АДА

            На основу члана 37.  става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  12.10. 2021. године

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

  1. ЈЕДНОГ   ДОКТОРА   МЕДИЦИНЕ  -  НА РАДНО МЕСТО ДОКТОР   МЕДИЦИНЕ -ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

на одређено време  до повратка радника са дугачког боловања

 

 

Услови:  

  1. Стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 године - Медицински факултет,                                        
  2. Положени стручни испит, 
  3. Лиценца за обављање послова

 

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњености услова, молбу и ЦВ, као и оверену фотокопију М образаца  уколико је кандидат имао раније запослење у здравственој  установи, и потврду да нису осуђивани за кривично дело.                                     

 

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.

Неблаговремене и непотпуне пријаве заинтересованих кандидата неће се узимати у обзир.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање Кикинда Испостава Ада.

 

 

ДИРЕКТОР,                                                           

Др  Балог  Андраш