Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр 7394/21 од 06.10.2021.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

  1. 1. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту за рад у Одељењу полуинтензивне неге акушерства у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа гинеколошко акушерског смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. 2. Медицинска сестра/техничар на неонатологији за рад на Одељењу неонатологије у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег, педијатријског или гинеколошког смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. 3. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу за стационарно лечење у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац ради замене привремено одсутнe запосленe до истека одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња медицинска школа општег или педијатријског смера , IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
  • оверену фотокопију дипломе,
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине