Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 7.-9. Посебног колективног за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља Мало Црниће, , у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 01.октобра 2020. године и Изменом  кадровског плана Министарства здравља од 27. новембра 2020. године,  расписујем

 

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора стоматологије -

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на неодређено време, за радно место:

 • Доктора стоматологије - 1 извршилац.

Опис послова:

 • обавља прегледе уста и зуба,
 • обавља прегледе предшколске, школске деце и студената до 26 година живота,
 • обавља ендодонтске третмане зуба са завршеним и незавршеним растом корена,
 • обавља систематске прегледе предшколске и школске деце са применом флуида,
 • обавља санацију зуба након урађеног систематског прегледа,
 • обавља вађење млечних и сталних зуба,
 • сарађује са ортодонтом, педијатром или лекарима осталих специјалности у оквиру установе или ван ње,
 • организује систематске прегледе у сарадњи са директором школе и наставним особљем,
 • обавља заштиту првих сталних молара у првој години по ницању,
 • на основу нађеног стања предузима лечење,
 • врши вађење зуба,
 • ради мање орално-хируршке захвате ( инцизије, дренаже, плуимпакције ),
 • лечи гангрене и пулпите као и њихиво пломбирање,
 • лечи и пломбира дубоке и површинске каријесе,
 • поставља дијагнозу и спроводи терапију инцијалних оболења меког ткива и усне шупљине,
 • врши израду ливених пломби,
 • на предлог осталих лекара специјалиста предузима мере лечења,
 • врши повремену израду фиксних и мобилних протетских радова,
 • врши дијагностику и спроводи терапију запушених ортодонских аномалија као што су прогенија, пропулзија, укрштени загрижај и обрнути преклоп,
 • фактурише пружене услуге,
 • врши уредну медицинску документацију,
 • ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе,
 • ради на осталим пословима куративно-превентивне заштите,
 • учествује у изради плана рада одељења,
 • по потреби службе врши и остале послове из домена стоматологије у оквиру одељења,
 • случајеве које не може сам да реши упућује одговарајућем специјалисти,
 • по потреби и распореду обавља своју делатност и на терену и у истуреним амбулантама,

обавља и друге послове своје струке по налогу непосреедног руководиоца 

Поред законом прописаних услова, обавезни  су следећи услови:

 • Завршен Стоматолошки факултет VII-1 степен,
 • положен стручни испит,
 • лиценца/чланство у Стоматолошкој комори Србије,

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас , потребно је доставити и:

 • Кратку биографију са бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );  
 • Оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору;
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.   

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем