Dom zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“, Aleksandrovac

Dom zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“, Aleksandrovac, na osnovu 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), člana 27k. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/19), člana 22. Statuta Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“, Zaklјučka 51 broj 112-8889/2021 od 28.09.2021. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“ i Kadrovskim planom za Dom zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“ za 2021. godinu i odluke v.d. direktora Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger Popović“ broj 3836 od 11.10.2021. godine, raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

 

 

I           Prijem u radni odnos na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla, u odelјenju za zdravstvenu zaštitu dece:

Doktor medicine (VII1) ................................ 1 izvršilac.

 

II         Prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom:

            - strukovni fizioterapeut (VI1) ................ 1 izvršilac, u odelјenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,

            - laboratorijski tehničar (IV) ................ 1 izvršilac, u odelјenju za laboratorijsku dijagnostiku,

            - referent za finansijsko računovodstvene poslove (IV).... 1 izvršilac, u odseku ekonomskih, finansijskih i računovodstvenih poslova,

            - vozač saniteta (III) ........................ 1 izvršilac, u odelјenju sanitetskog transporta.

 

III        Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine su:

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Položen stručni ispit.

Licenca.

Radno iskustvo od najmanje šest meseci u zvanju doktora medicine.

 

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za strukovnog fizioterapeuta su:

Visoko obrazovanje:

- na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne / akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Položen stručni ispit.

Licenca.

Radno iskustvo od najmanje 6 meseci u zvanju višeg, odnosno strukovnog fizioterapeuta.

 

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za laboratorijskog tehničara su:

Srednje obrazovanje.

Položen stručni ispit.

Licenca.

Radno iskustvo u trajanju od najmanje 6 meseci u zvanju laboratorijski tehničar.

 

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za referenta za finansijsko računovodstvene poslove su:

            Srednje obrazovanje.

Znanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za vozača saniteta su:

Srednje obrazovanje.

Vozačka dozvola „B“ kategorije.

Obuka iz prve pomoći.

 

IV        Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školskoj spremi,
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
  • overenu fotokopiju licence Lekarske komore Srbije,
  • fotokopiju lične karte,
  • uverenje o državlјanstvu,
  • kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

 

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi:

  • lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;
  • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga,
  • uverenje nadležne policijske stanice da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj  ustanovi.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene podatke, sa njim se neće zasnovati radni odnos.

 

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlјa„Dr Dobrivoje Ger. Popović“.

 

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavlјivanja u službenom listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Oglas se objavlјuje u službenom listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošlјavanje, na sajtu Ministarstva zdravlјa, sajtu i oglasnoj tabli Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“.

Prijave poslati poštom na adresu Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“, ul. Dr Milana Mirkovića broj 6, 37230 Aleksandrovac sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“, ili predati lično preko pisarnice Doma zdravlјa „Dr Dobrivoje Ger. Popović“ radnim danima od 07- 15 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatarati.

 

 

V.D. DIREKTOR,

Dr Veroslava Đorđević Tomić

spec. pedijatrije