Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

На основу чланова 7, 8., и 9, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирeктора Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка о потреби заснивања радног односа број 03-2649/1-21 од 11. 10. 2021. године, у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112 - 8889/2021 од 28. 09. 2021.године и Дописом Министарства здравља Републике Србије Број: 112-01-1047/2021-02 од 04. 10. 2021.године и у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије за Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка Број: 112-01-114/2021-02 од 20. 04. 2021.године  в.д. директора  Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:

 

 Службеник за јавне набавке  – 1 (један) извршилац.

 

             

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 

  1. оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијaма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године или основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.
  2. доказ о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
  3. доказ о најмање три године радног искуства.
  4. кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће неће бити разматране.

 

Пријаве се достављају на адресу:

 

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка

Краља Петра I 26/а

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА                     

Др Срђана Крстоношић

доктор медицине-мастер, специјалиста психијатрије